Regulamin

Regulamin wynajmu urządzeń

(ważny od 01.01.2016)

 1. Przedmiotem najmu są urządzenia  wskazane przez najemcę zgodne ze specyfikacją na stronie www.wynajemparownic.pl, wynajmowane na podstawie umowy najmu oraz paragonu lub faktury vat.

 2. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są naliczane w sposób narastający.

 3. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa średniodobowa stawka najmu.

 4. Przy okresie wynajmu dłuższym niż 3 tygodnie lub wynajmu flotowego istnieje możliwość negocjacji cen.

 5. Oferta wypożyczenia obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę oraz serwis.

 6. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

  – osoby fizyczne – dowód osobisty

  – firmy – dane firmy NIP REGON

 7. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem sprzętu będącego podmiotem wynajmu.

 8. Czynsz i kaucja płatne są:

            a) gotówką lub kartą – w dniu wypożyczenia sprzętu; w przypadku zgłoszonego wydłużenia okresu najmu, pozostała cześć czynszu                           płatana jest w momencie zwrotu.

            b) przelewem – najpóźniej dzień przed wypożyczeniem sprzętu w wysokości proporcjonalnej do zadeklarowanego okresu wynajmu, w                  przypadku zgłoszonego wydłużenia okresu najmu, pozostała cześć czynszu płatana jest mu ciągu 3 dni od daty zdania sprzętu

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot wynajmu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wynajmującego.

 2. Najemca ma obowiązek poinformować niezwłocznie wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia

 3. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek uszkodzeń powstałych z winy Najemcy wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem.

 4. Przy zawieraniu umowy najmu pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz długość najmu. Podana w cenniku wartość kaucji jest minimalna i może zostać podwyższona przez Wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu wynajmu, na warunkach określonych w umowie najmu. W przypadku naprawy maszyny na koszt Klienta kaucja będzie rozliczona po zakończeniu naprawy .

 5. Najemca nie może dokonywać żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego

 6. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.

 7. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot wynajmu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

 8. Opłaty dodatkowe:

  a) Koszt czyszczenia zabrudzonego przez najemcę urządzenia – 30zł.

  b) W przypadku uszkodzeń sprzętu  opłata  w wysokości 50-5000zł; ostateczna kwota zależy od kosztów serwisu urządzenia (opłata obejmuje koszt dostarczenia/odbioru urządzenia do serwisu).

  c) zużyte, zniszczone, zgubione końcówki – 20-1000zł

 9. W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu, zagubienia bądź też braku zwrotu Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu wartość rzetelną sprzętu.

 10. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 11. W przypadku gdy najemca, korzysta z dostawy urządzeni pod wskazany adres, zobowiązany jest on przygotować urządzeń do w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, zgodnie z instrukcją

 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

 13. Najemca zobowiązuje się korzystać ze sprzętu zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.

 14. Wynajem prowadzi firma

  FRODO Leszek Teschner

  ul. Jana Brzechwy 2

  60-195 Poznań

  NIP 782 152 64 16 REGON 634600953